Rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi eesmärk on anda Eestisse saabunud inimestele õigeaegset, neile vajalikku ning ühetaolist infot toetamaks nende kiiret kohanemist ning iseseisvat toimetulekut. Programm toetab Eesti riiki rände ühe osa haldamisel, tagades paremad kohanemise tulemused rahvusvahelise kaitse saajate (RKS) seas.

Projekti viivad ellu Eesti Pagulasabi koostöös IOMiga. Projekti raames läbiviidud kohanemiskoolituste tulemusena on 150 Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimest teadlikud Eestis ühiskonnast ja väärtustest, oma õigustest ja kohustustest, saavad aru Eesti sotsiaalhoolekande- jatervishoiusüsteemi toimimisest, teavad neile vajalikku haridussüsteemist ja tööturule sisenemise võimalustest, oskavad planeerida oma pere eelarvet ning teavad, milliseid teenuseid ja toetusi on neil võimalik saada. IOM panustab tegevustesse koolituste sisulise korraldamisega, koolitajate võrgustiku haldamisega, ning koolitusmaterjalide ettevalmise ja täiendamisega.