Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon on juhtiv valitsustevaheline organisatsioon, mis edendab humaanset ja korrapärast rännet kõigi hüvanguks ning mis on esindatud enam kui 100 riigis ja toetab 175 liikmesriiki rändehalduse parandamisel. 2019. aastal toetas IOM 30 miljonit inimest, sealhulgas 23 miljonit liikvel olevat inimest (riigisiseselt ümberasustatud isikud, migrandidja pagulased) ja 7 miljonit vastuvõtvate kogukondade liiget. 

IOM on pühendunud inimliku ja korrapärase rände edendamisele kõigi hüvanguks, pakkudes valitsustele ja migrantidele teenuseid ja nõu. 

IOM tegutseb selle nimel, et tagada rände korrapärane ja humaanne juhtimine, edendada rahvusvahelist koostööd rändeküsimustes, aidata leida praktilisi lahendusi rändeprobleemidele ning pakkuda humanitaarabi abivajavatele migrantidele, olgu need siis pagulased, ümberasustatud isikud või muud kodukohast lahkuma sunnitud isikud.. IOMi põhiseadus tunnustab selgesõnaliselt seost rände ning majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu vahel, samuti isikute liikumisvabaduse õigust. 

IOM töötab rände juhtimise neljas laias valdkonnas: ränne ja areng, rände hõlbustamine, rände reguleerimine ja sundrändeadresseerimine. Meie tegevused hõlmavad rahvusvahelise rändeõiguse edendamist, poliitilist arutelu ja juhiseid, migrantideõiguste kaitset ja rände soolist mõõdet. 

Eestis teeb IOM tihedat koostööd valitsuse ning valitsustevaheliste ja -väliste partneritega.