IOM Eesti esindus rakendas vahemikus juuli 2011 - juuni 2012 projekti PAREM ning juuli 2013- juuni 2014 projekti PAREM-2.

Projekti PAREM-2 peamiseks eesmärgiks oli tõsta avalikkuse teadlikkust varjupaigavaldkonnast, andes ülevaate temaatikast ja selgitades varjupaigataotlejate/rahvusvahelise kaitse saajate erivajadusi. PAREM-2 projekti raames regulaarselt kaasajastati, täiendati ja levitati varjupaigatemaatilist infot. Lisaks sellele töötati välja vastavasisulised infomaterjalid (kogumik “Faktid ja müüdid”, pagulasteemailine erileht „Teekond“ , reklaamklipp ning mitmed artiklid jm) ning levitati projekti sihtrühmadele. Samuti korraldas IOM Eesti esindus käesoleva projekti raames vähemalt kümme infotundi ning kaks põgeniketeemalist näitust Eesti eri piirkondades.

PAREM-2 on jätkuprojekt IOM Eesti esinduse poolt juuli 2011 – juuni 2012 rakendatud projektile PAREM, mille tegevused olid suunatud tudengite, ajakirjanike ja laiema avalikkuse teadlikkuse tõstmisele põgenikest ning pagulastest. Projekti raames korraldati maakondades infotunde, viidi ülikoolides läbi loenguid ning peeti tudengite väitlusi. Koostöös migratsiooni- ja meediaekspertidega korraldati ajakirjanikele koolitusi ning valmis juhendmaterjal teema mõistmiseks. Juhendmaterjal sisaldab endas ka lühifilmi. Projekti raames valmis Eestist põgenenud inimeste ning siia integreerunute lugusid tutvustav e-raamat ning migratsiooni- ja varjupaigatemaatikat tutvustav lühifilm. Projekti kulminatsiooniks olid pagulasnädala raames toimunud üritused Tartus, Jõhvis ja Tallinnas.

Projekte finantseerisid EL Euroopa Pagulasfond ja EV Siseministeerium.